ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးရရိွဖို့ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း ရွာေနပါသလား??
Post

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးရရိွဖို့ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း ရွာေနပါသလား??

ရင္ေသြးငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီပညာေရးရရိွဖို႕ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း ရွာေနပါသလား? Ready for your 2018-2019 Academic Year ! “၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ” ပညာသင္နွစ္အတြက္ Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ လူၾကီးမင္းတို႕၏ အသက္ (၂) ႏွစ္မွ (၁၀) ႏွစ္အရြယ္ ရင္ေသြးရတနာေလးမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါတယ္ရွင္။ေနျပည္ေတာ္ရိွ ကၽြန္မတို႕၏ Nay Pyi Taw International Science Academy(NISA) ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ အသက္(၂)ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္ အရြယ္ ရင္ေသြးငယ္ မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ မူၾကိဳ ပညာေရးႏွင့္ အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၀)ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Cambridge...

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္သည္ လာမည့္ေမ (၂၈) ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါသည္။
Post

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္သည္ လာမည့္ေမ (၂၈) ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါသည္။

မိဘမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါရွင္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္သည္ လာမည့္ေမ (၂၈) ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ရင္ေသြးရတနာမ်ားအတြက္ ဘက္စံုၿပီး ျပည့္စံုေနေသာ ေက်ာင္းေကာင္းကို ရွာေန တယ္ဆိုရင္ ပထမဦးစြာအေနနဲ႔ Mandalay International Kindergarten [M.I.K] ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို လာေရာက္ေလ့လာေစလိုပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာဆိုရင္ . . . ၁။ ႏိုင္ငံတကာ မူႀကိဳပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား အသံုးျပဳထားရွိျခင္း ၂။ ပညာေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းစံုလင္စြာ ထားရွိေပးျခင္း ၃။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆရာမအင္အား လံုေလာက္စြာထားရွိေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ အျပည့္ရွိ ျခင္း ၄။ စာသင္ခန္းမ်ား က်ယ္၀န္းသည့္အတြက္ ကေလးမ်ားလြတ္လပ္စြာ စာသင္ၾကားရျခင္း ၅။ အရည္ အခ်င္း...