မိဘမ်ားေန႔ ပြဲတြင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ မိဘမ်ား

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ” မိဘမ်ားေန႔” ပြဲတြင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ မိဘမ်ား၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား